GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  SPOLEČNOSTÍ EGLearn.

Pro zákazníky a dodavatele 

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlím.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů je:

Eduard Gratzl,

se sídlem Stanovice 93, 360 01 Stanovice 
IČO: 03031918

+420 702 513 516
email:  info@eglearn.cz (dále též jako „Správce“).

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány? 

Při zpracovávání osobních údajů se řídím příslušnými právními předpisy, zejména Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále v textu „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy. 

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností v souvislosti s právním vztahem, který mezi námi existuje.

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě: 

 1. smlouvy o poskytnutí ubytovacích a s nimi spojených služeb či dohody, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a to nejen v písemné podobě, za účelem splnění našich povinností vyplývajících z takové smlouvy či dohody (včetně poskytování výhod věrnostního programu);
 • platných právních předpisů (například v oblasti daňové další), a to za účelem plnění právních povinností, jež jsou nám uloženy;
 • našeho oprávněného zájmu, a to za 
 1. za účelem zlepšování našich služeb a informování o nich (monitorování odběru zákazníka, zasílání obchodních sdělení o naších akcích a novinkách);

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání našeho smluvního vztahu, nebo po dobu, kdy jste naším zákazníkem. V případě zasílání obchodních sdělení po dobu do jejich odmítnutí, následně pak pouze pro evidenci emailů a tel. čísel se zákazem zasílání obchodních sdělení. 

Po ukončení zpracování za výše uvedenými účely, uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, a to po dobu existence našeho oprávněného zájmu. Ty osobní údaje, u kterých to vyžadují právní předpisy, uchováváme, po ukončení jejich zpracování, po dobu v právních předpisech stanovenou. 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování. 

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo externích zpracovatelů (viz bod 5 níže). Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou. 

 • Které Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu nebo dohodu, a to nejen v písemné podobě, pak Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu: 

 • údaje, které jsou nutnou náležitostí uzavřené smlouvy a dále ty osobní údaje, bez kterých by nebylo možné plnit naše povinnosti, vyplývající z předmětu smlouvy nebo právního předpisu: – jméno a příjmení
  • email
  • číslo mobilního telefonu
  • telefonní kontakt (číslo)

Pokud jste účastníky našeho věrnostního programu nebo Vám jako zákazníkům zasíláme informace a obchodní sdělení o naších akcích a novinkách, pak Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

 • jméno a příjmení
  • emailová adresa
  • telefonní kontakt
  • adresu místa poskytování služby (jedná-li se o prezenční výuku nebo doučování)
 • Jak chráníme Vaše osobní údaje? 

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků a povaze zpracování osobních údajů Správcem. U Správce platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy správce. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Správce jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

 • Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?  

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Správce s výjimkou případů, kdy:

 • máme Váš souhlas, 
  • ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis (například v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení), 
  • opravňuje nás k tomu náš oprávněný zájem (například kamerové systémy, možnost poskytování konzistentně kvalitních služeb, jejich vyhodnocování a zlepšování v rámci oboru našeho podnikání). 
  • Obchodní, provozní a související agendu pro nás zajišťuje externí zpracovatel 

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii. 

 • Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

 • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy; 
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci. 

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat. 

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu: se sídlem Stanovice 93, 360 01 Karlovy Vary a nebo na e-mail: info@eglearn.cz

V případě zasílání informací k věrnostnímu programu, obchodních sdělení nebo akčních nabídek (email, sms) pak máte právo odmítnout jejich další zasílání zasláním zprávy na info@eglearn.cz

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: 

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

8. Kde se dozvíte více? 

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na odpovědnou osobu, kterou je: 

Eduard Gratzl
telefon: +420 702 513 516
email: egratzl@eglearn.cz

Tato informace o zpracování osobních údajů může být v budoucnu na základě legislativních či provozních potřeb měněna. O případné změně Vás budeme, pokud to bude možné, informovat a aktuální podobu informace naleznete vždy na našem webu https://doucovani.eglearn.cz

Ve Stanovicích, dne 1.2.2020